Honlapunk azért használ cookie-kat, hogy fokozza a Te számodra nyújtott élményt. Honlapunk használatának,folytatásával hozzájárulsz a cookie-k használatához. Bővebb információ: https://jomunkascipo.myshoprenter.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-44

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 
ADATKEZELŐ
Név: Adix-Trade Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Házgyár utca 13.
Levelezési cím: 4031 Házgyár utca 13.
Telefonszám: +36-52/450-520, 06 20 923-6708
E-mail: debrecen@adix.hu
 
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
Név: ShopRenter.hu Kft.
Levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail cím: info@shoprenter.hu
Telefonszám: +36-1/234-5012
 
A WEBSHOP ÜZEMELTETÉSE SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉSI LEÍRÁS
 
Az Adix-Trade Kft.-nek, mint az webshop.adix.hu webáruház üzemeltetőjének a honlapon és személyes megkereséseken keresztül történő adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott nyilvántartási szám: NAIH-82387/2015.
A jomunkascipo.myshoprenter.hu​ webáruház (a továbbiakban: „Webáruház”) üzemeltetője az Adix-Trade Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) székhelye: 4031 Debrecen, Házgyár utca 13. tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
 
PREAMBULUM
 
Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (Infotv.) valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával az alábbiak szerint állapítja meg.
Az adatkezelő a jelen szabályzatban határozza meg a Webáruházba látogatók által megadott, vagy egyéb tevékenysége során jogszerűen tudomására hozott személyes adatoknak kezelésével, védelmével kapcsolatos elveit és gyakorlatát. Az adatkezelő az adatfeldolgozás során csak saját alkalmazottait, mint adatfeldolgozót veszi igénybe az adatkezeléssel összefüggő alábbi tevékenységekre: adatbázis karbantartás, adatbázis feldolgozás, marketing célú adatbázis feldolgozás, ajánlatok készítése, értékesítés, tájékoztató levelek küldése a partnereknek és kampányok kezelése.
 
FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK (ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR)
 
 •  Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
 
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
 
 • Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 
 • Adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye, valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.
 
 • Adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
 
 • Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 
 • Adatvédelem: személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
 
 • Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a rendszerváltás utáni első adatvédelmi törvény, mely 2011. december 31-ig volt hatályban. 2012. január 1-től hatályon kívül helyezte az Infotv.
 
 • Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
 • Cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat(kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.
 
 • Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 
 • Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 
 • Felhasználó: az a személy, aki a webáruházat vagy annak szolgáltatásait igénybe veszi.
 
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 
 • Információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).
 
 • Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző  hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos.
 
 • Közérdekű adat: az állami,- önkormányzati,- illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat).
 
 • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
 
 • Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
 • NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.
 
 • Személyes adatbármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 
ADATGYŰJTÉS
 
Cégünk működéséhez és piaci fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy adatokat gyűjtsön potenciálisan, üzleti szempontból fontos cégekről, akikkel a kapcsolatfelvételt követően elindulhat a kommunikáció és cégeinek között partneri viszony jöhet létre. A cégek mögött természetes személyek állnak, azok dolgoznak különböző beosztásokban, akiknek nevük, elérhetőségük (mail, telefon) van. Az Adix-Trade Kft. az alábbi csatornákon keresztül jut adatokhoz: névjegykártya átadása, kiállításon regisztrációs adatlap kitöltése, vevőtalálkozók, partnertalálkozók.
 
 1. Ideiglenes adatkezelés
Cégünk a kiállítási/vevőtalálkozók alkalmával írott formában töltet ki regisztrációs lapot az érdeklődőkkel. A regisztrációs lapon megadják nevüket, elérhetőségüket, cégük nevét és hogy milyen termék után érdeklődnek, valamint hozzájárulásukat adják az adataik kezeléséhez. Az írott lapokon lévő adatokat cégünk a kiállítást/vevő/partnertalálkozót követően egy megkeresés erejéig felhasználja, ideiglenesen (max. 30 nap) tárolja írott formában és a megkeresés alakulásától függően dönt az azon lévő adatok sorsáról.
 • Amennyiben – bár érdeklődés volt az illető részéről – még sem kíván vásárolni és együttműködni, a regisztrációs lapját megsemmisítjük.
 • Együttműködés és üzleti kapcsolat esetén az ideiglenes tárolásból az illető adatait vállalatirányítási rendszerükben rögzítjük és onnan kezeljük tovább.
 
 1. Rögzített adatkezelés
 
Cégünk a vele régóta üzleti kapcsolatban álló cégek és természetes személyek adatait – hozzájárulásuk megadásával - integrált irányítási rendszerében rögzíti és onnan kezeli.
 
ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
 
Személyes adatot akkor kezelünk, amennyiben a megfelelő jogalap meg van hozzá.
 
Ezek a következőek lehetnek:
 •  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintettek vonatkozásában piackutatást, közvetlen üzletszerzést (direkt marketing), ajánlatok készítését, értékesítést, illetve a partnereink felé tájékoztató, információkat szolgáltató levelek küldését végezze. Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja az esetleges későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.
 
Az adatkezelés megnevezése
A Webáruház általában ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban előfordulhat, hogy a Webáruház bizonyos részeinek eléréséhez regisztráció szükséges, vagy a Webáruház által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (pl. név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, fax, honlap, működési terület, stb.) megadása. A Webáruházban történő bármely személyes adat megadása során az adatszolgáltatás mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Adatkezelés a Webáruházban regisztrált személyek esetében csak a jelen szabályzat alapján történő megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásuk alapján történik.
 
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, az adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügylezárását követő 60. napon törli kivéve, ha egyedi esetben az adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, – addig kezelhetőek az adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok megadása hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is .A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály általkötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználószemélyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye –nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az adatkezelő – a felhasználótájékoztatása mellett – korlátozza a személyes adat felhasználását, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekét. A személyes adatot az adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adattörlését kizárta. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
 
Tájékoztatás, hozzájárulás
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő tájékoztatására a megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulása beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére.
 
Az érintett jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
Az adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai a következők:
 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • azok helyesbítése;
 • törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
 • kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való jog.
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az adatkezeles@adix.hu címre vagy postai úton az Adix-Trade Kft., 4031 Debrecen, Házgyár utca 13. postacímre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül, írásban tájékoztatja az érintettet. Letölthető nyomtatvány
Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelő adatkezeles@adix.hu elektronikus címen vagy postai úton az Adix-Trade Kft., 4031 Debrecen, Házgyár utca 13. postacímen kérhető. Az adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. Letölthető nyomtatvány
Az érintett jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés az adatkezelő adatkezeles@adix.hu elektronikus címen vagy postai úton az Adix-Trade Kft., 4031 Debrecen, Házgyár utca 13. postacímen kérhető. Letölthető nyomtatvány
Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
jomunkascipo.myshoprenter.hu webáruház oldalon személyes adataikat regisztrálók egyértelműen hozzájárulnak és kifejezetten elfogadják, hogy személyes adataikat az adatkezelő az adatkezeléshez szükséges technikai cselekmények elvégzése céljából harmadik személynek, adatfeldolgozónak átadja. Az adatkezelő személyes adatokat egyéb, ez irányú felhatalmazás hiányában, az érintett személy előzetes és tájékozott hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal. Az adatkezelő elektronikus hírlevelet kizárólag az igénylő megfelelő tájékoztatás birtokában történő, önkéntes, előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén küld az igénylő által a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre.
 
Jogorvoslati lehetőség
Az adatkezelő akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár felhasználó, akár egyéb érintett) – a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a Debreceni Törvényszékhez,az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400). Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
 
Adatbiztonság
Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai, szervezési és szervezeti intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja. Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely felhasználó az Infotv. rendelkezései értelmében különleges adatnak minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli és jogosult az érintett regisztrációját törölni.
 
Webáruház
A Webáruház tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A Webáruház tartalma az adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. Az adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
A Webáruház harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll az adatkezelő befolyása alatt.
Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink és webhelyünk a lehető leghatékonyabban működjön, a felhasználói élmény fokozása és a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében cookie-kat és egyéb technológiákat használunk. Ezeken keresztül olyan adatokat gyűjthetünk, mint például: a használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája, az Internet Protokoll („IP”) címe, a mi webhelyünket megelőzően megtekintett webhely, a mi webhelyünkön megtekintett oldalak és az ország ahonnan Ön csatlakozott. Ezek az adatok naplózásra kerülnek, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján Ön személyesen azonosítható lenne. Ezek az adatok 1 évig érhetőek el, utána automatikusan törlődnek.
 
AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rögzített adatok tárolása és hozzáférés biztosítása
 
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Adix-Trade Kft.
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: hívószám, továbbá az adatkezelő által a rendszerben definiált további személyes adatok
Az érintettek köre: Az ügyfélszolgálatra betelefonáló valamennyi érintett.
 Az adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálat megfelelő működtetése, az ügyfélszolgálati feladatok ellátása, segítségnyújtás az ügyek intézésében, panaszkezelés, fogyasztói jogvita esetén a kérdéses felvétel felhasználása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A rögzítés időpontjától számított 8 év, az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése.
 
SZÁLLÍTÁS
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
 • 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
 • info@gls-hungary.com
 • Telefonszám: +36 1 802 0265
 • https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
 
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
 
 
A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
MI AZ  A COOKIE, HOGY HOGY TUDOM BEÁLLÍTANI ŐKET
 
A cookie-k kisméretű adatfájlok, melyek az Ön számítógépén tárolódnak. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
Ezeknek több fajtája létezik: vannak olyanok, melyek a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek és vannak olyan cookie-k, melyek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól is függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
A böngésző program segítségével beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a Weboldal minden szolgáltatását. A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.
 A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség. Továbbá ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról azt a saját informatikai eszközén megteheti a böngészőjében. A böngésző eszköztárától függően találhatóak meg általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, hogy milyen követési funkciókat engedélyez vagy tilt meg az informatikai eszközén.
A COOKIE-K JOGSZABÁLYI HÁTTERE ÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.
 
A HONLAP ÁLTAL HSZNÁLT COOKIE-K FŐBB JELLEMZŐI:
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.
 • Ealrm, ealem, ealpw Permanens: beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
 • Come_from: Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
 • Predictionio: Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.
 • Currency: A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.
 • Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
 • Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
 • A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
 • Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
 • Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
 • Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.
 • Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.
 • Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
 • Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
 • Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
 • Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
 • Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
 • Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.
 • Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
 • Employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.
 • Ealrm, ealem, ealpw Permanens: beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.
 • Come_from: Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.
 • Predictionio: Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.
 • Currency: A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.
 • Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
 
További kérdéssel illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az alábbi elektronikus levélcímen: adatkezeles@adix.hu
 
PANASZKEZELÉS
 
Az adatkezelés célja:
 • Vezeték-és keresztnév: Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail cím: Kapcsolattartás
 • Telefonszám: Kapcsolattartás
 • Számlázási név és cím: Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
Az érintettek köre:
 • A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
 • A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
 • A személyes adatokat az adatkezelő sales, ügyfélszolgálatos, marketing és a megrendelések feldolgozását kezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 4031 Debrecen, Házgyár utca 13. 
 • e-mail útján a debrecen@adix.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 923 6708 számon.
 
Az adatkezelés jogalapja:
 • 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
 
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
 
ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉS
 • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 • A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉS SORÁN FELMERÜLŐ KEZELT ADATOK
A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.
Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra. 
 
TÁJÉKOZTATÓ LEVELEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak, valamint az értékesítési folyamatban kapcsolatban álló cégeknek, személyeknek, VIP tagoknak általában havonta egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden tájékoztató levélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felel.
 
Kezelt adatok:
 • Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
 • Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja:
 • Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
 
AZ ADATVÉDELI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelőre és valamennyi, az adatkezelő által tevékenysége során megszerzett és kezelt adatra. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot a látogatók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
A Webáruház használatával Ön a jelen szabályzatban és tájékoztatóban foglalt feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Webáruház oldalt.
Jelen módosított adatvédelmi szabályzat 2020. január 1-én lépett hatályba.
Az oldal tetejére